galeria Strefa A

Galeria Strefa A działała jako przestrzeń wystawienniacza od 2010 do 2016 roku w Krakowie (na ul.Bogusławskiego, ul Stolarskiej, następnie na ul. Romanowicza). W 2021 została reaktywowana przez Małgorzatę Błaszczyk – jej założycielkę oraz Ewę Pasternak-Kaperę – również kuratorkę sztuki i producentkę wydarzeń kulturalnych. Jest szeroko dostępna online, działając pod skrzydłami Fundacji Zona Art. Naszym celem jest promocja sztuki młodego pokolenia oraz prezentowanie dzieł artystów już uznanych, rozwijanie platformy do pracy kuratorskiej oraz produkcji wydarzeń kulturalnych. Zajmujemy się reprezentacją artystów wymienionych poniżej, a profil galerii wciąż obejmuje pokazy indywidualne i zbiorowe, a także wystawy tworzone we współpracy z zewnętrznymi kuratorami. Naszym celem jest prezentowanie sztuki współczesnej w kontekście aktualnych kwestii społecznych i kulturowych. Ze względu na to, że obecnie skupiamy się na zarządzaniu sztuką – doradztwie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – wystawy prezentujemy tylko sporadycznie korzystając ze współpracy z partnerskimi galeriami i instytucjami, ponieważ sama Galeria Strefa A nie posiada w chwili obecnej stałej przestrzeni wystawienniczej.
Kuratorki prowadzące przeniosły do nowopostałej inicjatywy swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach pracy w innych instytucjach oraz dorobek zrealizowanych dotąd wystaw i projektów artystycznych. (-> po więcej szczegółów na temat zrealizowanych projektów i wystaw zapraszamy na podstronę „archiwum”)

EN : : The Strefa A Gallery operated as an exhibitional space from 2010 to 2016 in Krakow (on Bogusławskiego Street, Stolarska Street, then Romanowicza Street). In 2021, it was reactivated by Małgorzata Błaszczyk – its original founder and by Ewa Pasternak-Kapera – also an art curator and producer of cultural events. It is widely available online, operating under the wings of the Zona Art Foundation. Our goal is to promote the art of the young generation and present the works of already recognized artists, develop a platform for curatorial work, and the production of cultural events. We represent artists listed below and still, the gallery’s profile includes individual and collective shows, as well as exhibitions created in cooperation with external curators. Our goal is to present contemporary art in the context of current social and cultural issues. Due to the fact that we currently focus on art management – advising individual and institutional clients – we present exhibitions only occasionally in cooperation with other galleries and institutions because the Strefa A Gallery does not currently have a permanent exhibition space.
Both curators transferred, to the newly created initiative, their long-term experience, gained in other institutions, and achievements of exhibitions and artistic projects completed so far. (-> for more details on past projects and exhibitions, please look up the „archive” subpage)

Artystki i Artyści / Artists
Aktualne wydarzenia / Current events
Archiwum / Archives