o nas

|| GALERIA || THE GALLERY ||

Galeria Strefa A działała jako przestrzeń wystawienniacza od 2010 do 2016 roku w Krakowie (na ul.Bogusławskiego, ul Stolarskiej, następnie na ul. Romanowicza). W 2021 została reaktywowana przez Małgorzatę Błaszczyk – jej założycielkę oraz Ewę Pasternak-Kaperę – również kuratorkę sztuki i producentkę wydarzeń kulturalnych. Jest szeroko dostępna online, działając pod skrzydłami Fundacji Zona Art. Naszym celem jest promocja sztuki młodego pokolenia oraz prezentowanie dzieł artystów już uznanych, rozwijanie platformy do pracy kuratorskiej oraz produkcji wydarzeń kulturalnych. Zajmujemy się reprezentacją artystów wymienionych poniżej, a profil galerii wciąż obejmuje pokazy indywidualne i zbiorowe, a także wystawy tworzone we współpracy z zewnętrznymi kuratorami. Naszym celem jest prezentowanie sztuki współczesnej w kontekście aktualnych kwestii społecznych i kulturowych. Ze względu na to, że obecnie skupiamy się na zarządzaniu sztuką – doradztwie dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych – wystawy prezentujemy tylko sporadycznie korzystając ze współpracy z partnerskimi galeriami i instytucjami, ponieważ sama Galeria Strefa A nie posiada w chwili obecnej stałej przestrzeni wystawienniczej.
Kuratorki prowadzące przeniosły do nowopostałej inicjatywy swoje wieloletnie doświadczenie zdobyte w ramach pracy w innych instytucjach oraz dorobek zrealizowanych dotąd wystaw i projektów artystycznych. (-> po więcej szczegółów na temat zrealizowanych projektów i wystaw zapraszamy na podstronę „archiwum”)

EN : : The Strefa A Gallery operated as an exhibitional space from 2010 to 2016 in Krakow (on Bogusławskiego Street, Stolarska Street, then Romanowicza Street). In 2021, it was reactivated by Małgorzata Błaszczyk – its original founder and by Ewa Pasternak-Kapera – also an art curator and producer of cultural events. It is widely available online, operating under the wings of the Zona Art Foundation. Our goal is to promote the art of the young generation and present the works of already recognized artists, develop a platform for curatorial work, and the production of cultural events. We represent artists listed below and still, the gallery’s profile includes individual and collective shows, as well as exhibitions created in cooperation with external curators. Our goal is to present contemporary art in the context of current social and cultural issues. Due to the fact that we currently focus on art management – advising individual and institutional clients – we present exhibitions only occasionally in cooperation with other galleries and institutions because the Strefa A Gallery does not currently have a permanent exhibition space.
Both curators transferred, to the newly created initiative, their long-term experience, gained in other institutions, and achievements of exhibitions and artistic projects completed so far. (-> for more details on past projects and exhibitions, please look up the „archive” subpage)

|| ARTYSTKI I ARTYŚCI || ARTISTS ||

JACEK BOCZAR || EWA KULKA || KRZYSZTOF MARCHLAK || PAWEŁ MENDREK || EWA PASTERNAK || MAŁGORZATA WIELEK

|| KONSULTACJE I DORADZTWO || CONSULTING AND ART ADVISORY ||

Galeria oferuje profesjonalne doradztwo w zarządzaniu kolekcjami sztuki w oparciu o wiedzę z zakresu sztuki współczesnej oraz finansów. Dotyczy ono między innymi planowania spójnych i atrakcyjnych zbiorów oraz ich kompletowania. Obejmuje pomoc w nabywaniu dzieł sztuki o wysokiej wartości artystycznej oraz inwestycyjnej. Program kierowany jest do klientów świadomych faktu, że prywatna kolekcja sztuki jest źródłem zarówno prestiżu, jak i ogromnej wartości rynkowej. Jego celem jest także zwrócenie uwagi na rozwój świadomości kulturowej i kolekcjonerstwa sztuki, obecnie postrzeganego jako postawa odpowiedzialna społecznie, podkreślająca odwagę i wiarygodność. Galeria oferuje współpracę ze znanymi kuratorami i teoretykami sztuki, którzy zapewnią profesjonalne konsultacje w sprawie tendencji w sztuce współczesnej oraz na rynku sztuki.

EN : : The gallery offers professional advice in the management of art collections based on knowledge in the field of contemporary art and finance. It involves planning coherent and attractive collections and their completion. It includes assistance in the acquisition of works of art of high artistic and investment value. The program is addressed to customers aware of the fact that a private art collection is a source of both prestige and huge market value. Its aim is also to draw attention to the development of cultural awareness and art collecting, currently perceived as a socially responsible attitude, emphasizing courage and credibility. The gallery offers cooperation with well-known curators and art theoreticians who will provide professional consultations on trends in contemporary art and the art market.

Małgorzata Błaszczyk

Menadżerka kultury, a przede wszystkim marszandka i miłośniczka sztuki współczesnej. Doświadczona mentorka w duchu idei slow management’u, wspierająca rozwój przedsiębiorczości wśród kobiet. Swoje pasje – sztukę oraz coaching – łączy dzięki takim inicjatywom jak fundacja Zona Art, której jest Prezeską, oraz galeria Strefa A. Wspiera młodych artystów, promuje oraz sprzedaje ich prace na rynku sztuki. Wyprodukowała szereg wystaw i inicjatyw kulturalnych w kraju i zagranicą. Doradza indywidualnie kolekcjonerkom i kolekcjonerom, a także instytucjom, które cenią rolę sztuki w relacji z biznesem.

EN : : Cultural events manager, and above all art dealer and lover of contemporary art. An experienced mentor in the spirit of the idea of slow management, supporting the development of entrepreneurship among women. She combines her passions – art and coaching – thanks to initiatives such as the Zona Art Foundation, of which she is the President, and the Strefa A Gallery, working under the foundation’s wings. She has produced a number of exhibitions and cultural initiatives in Poland and abroad. She advises individual collectors, as well as institutions that value the role of art in relation to business.

tel.: +48 601 430 146
e-mail: malgorzata.strefaa@gmail.com

Ewa Pasternak-Kapera

Artystka i kuratorka sztuki. Pracuje w technice kolażu. Porusza się najczęściej wokół pojęcia ekofeminizmu. Swój czas rozdziela pomiędzy twórczość artystyczną oraz pracę badawczą. Ukończyła fotografię na PWSFTviT w Łodzi oraz kulturoznawstwo na Uniwersytecie Jagiellońskim. Koordynuje projekty, głównie wystawiennicze, w ramach sektora kultury. Prowadziła w Krakowie Fundację TA i Galerię Feministyczną. Członkini Rady Programowej Fundacji im. Zofii Rydet.

EN : : Artist and art curator. She divides her time between artistic creation and research work. As an artist she uses collage and is most interested in the concept of ecofeminism. She graduated in photography at the PWSFTviT in Łódź (M.D.) and cultural studies at the Jagiellonian University (M.D.). As a curator and art producer, she coordinates exhibitions and other projects within the cultural sector. She ran the TA Foundation and the Feminist Gallery in Krakow from 2017 until the end of 2021. Member of the Programme Council of the Zofia Rydet Foundation.

tel.: +48 604 95 19 30
e-mail: ewa.strefaa@gmail.com

Adriana Zimnowoda

Historyczka sztuki, kuratorka wystaw sztuki współczesnej. Posiada wieloletnie doświad-czenie w organizowaniu wystaw sztuki współczesnej oraz w pracy redakcyjnej dotyczącej publikacji z zakresu sztuki współczesnej. Od roku 2005 jest kuratorką w Sosnowieckim Centrum Sztuki – Zamek Sielecki, Galeria Extravagance. Doktorantka Wydziału Filozofii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Organizowała i prowadziła dyskusje oraz spotkania dotyczące szeroko rozumianej kultury. Jest autorką licznych tekstów krytycznych, krytyczno-literackich oraz esejów o sztuce.

EN : : Art historian and curator of contemporary art exhibitions. She has many years of experience in organizing exhibitions of contemporary art and in editorial work on publications in the field of contemporary art. She is the author of numerous critical, critical-literary texts and essays on art. Since 2005 she has been a curator at the Sosnowiec Art Centre – Sielecki Castle, Extravagance Gallery. She is during her PhD at the Faculty of Philosophy of the Pontifical University of John Paul II in Krakow. She has organized and conducted discussions and meetings on, broadly understood, culture.

e-mail: adriana.strefaa@gmail.com

|| KLUB STREFA KOLEKCJONOWANIA ||

Strefa kolekcjonowania> autorstwa Galeria Strefa A